آرشیو اخبار

دفاعیه آقای علی لیاقت دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب
دفاعیه آقای علی لیاقت دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب
دفاعیه دکترای مهندسی آقای علی لیاقتدانشجوی دکترای مهندسی عمران آب در تاریخ 1396/11/16 از رساله خود تحت...
دفاعیه آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
دفاعیه آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
دفاعیه دکترای مهندسی آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در تاریخ شنبه...
انتخاب گروه برق به عنوان گروه ممتاز دانشگاه
انتخاب گروه برق به عنوان گروه ممتاز دانشگاه
با توجه به فعالیت های آموزشی گروه مهندسی برق، این گروه به عنوان گروه ممتاز دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده شد. در متن لوح تقدیر صادر شده از سوی ریاست محترم دانشگاه...
دفاعیه آقای مجید ناصری دانشجوی دکترای مهندسی مواد
دفاعیه آقای مجید ناصری دانشجوی دکترای مهندسی مواد
دفاعیه دکترای مهندسی آ قای مجید ناصری دانشجوی دکترای مهندسی مواد در تاریخ ...
عنوان خبر نمونه شماره چهار
روتیتر خبر نمونه شماره چهار
عنوان خبر نمونه شماره چهار
خلاصه خبر نمونه شماره چهار
عنوان خبر نمونه شماره سه
روتیتر خبر نمونه شماره سه
عنوان خبر نمونه شماره سه
خلاصه خبر نمونه شماره سه
عنوان خبر نمونه شماره دو
روتیتر خبر نمونه شماره دو
عنوان خبر نمونه شماره دو
خلاصه خبر نمونه شماره دو
عنوان خبر نمونه شماره یک
روتیتر خبر نمونه شماره یک
عنوان خبر نمونه شماره یک
خلاصه خبر نمونه شماره یک

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.