برنامه های قطب مدیریت دانش

 

اهم برنامه های قطب مدیریت دانش عبارتند از:

 • تشکیل تیم های پژوهشی
  با توجه به ارزش و اهمیت آثار علمی- پژوهشی تهیه شده توسط تیم‏های پژوهشی معتبر، در مقابل آثار پژوهشی تولید شده توسط نویسندگان منفرد، یکی از اهداف قطب مدیریت دانش تشکیل تیم‏های پژوهشی قوی و معتبر با مشارکت پژوهشگران پیشکسوت و جوان است. لذا قطب مدیریت دانش از همکاری و مشارکت کلیه پژوهشگران در تشکیل این تیم‏های پژوهشی استقبال به عمل می آورد.

 • طرح های تحقیقاتی
  انجام طرح های تحقیقاتی در حیطه های مختلف مدیریت دانش با مشارکت اعضاء هسته قطب علمی مدیریت دانش و پژوهشگران سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی و مشارکت دادن و کمک گرفتن از پژوهشگران جوان در استان خوزستان و نیز سایر نقاط کشور در طرح های تحقیقاتی مدیریت دانش.

 • همایشها
  برگزاری همایشهای سراسری و بین المللی با محوریت مدیریت دانش.

 • مشاورۀ علمی
  ارائه مشاورة علمی و اجرائی به مؤسسات و سازمان‏هایی که نیازمند به کارگیری شیوه های مؤثر در مدیریت اطلاعات داخلی خود در راستای عینیت بخشیدن به دانش ذهنی نیروی انسانی، ایجاد مخازن اطلاعاتی و به اشتراک گذاشتن دانش در محیط سازمان می باشند. با اولویت دستگاه‏های اجرائی مستقر در استان خوزستان.

 • سخنرانی های علمی
  دعوت از سخنرانان ویژه به منظور ارائه سخنرانی های علمی با محوریت مدیریت دانش به منظور ارتقاء دانش و مهارت‏های فنی و به طور کلی تبادل ایده‏ها و اطلاعات جدید.

 • پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  سوق دادن و حمایت از موضوعات پایان نامه‏های دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش شناسی به مدیریت دانش و حیطه های مرتبط با آن.

 • کارگاههای آموزشی روش تحقیق
  راه اندازی کارگاه های خاص روش تحقیق در مدیریت دانش در سطوح محلی و ملی.

 • کارگاه‏های آموزشی مدیریت دانش
  راه اندازی کارگاههای آموزشی مدیریت دانش در راستای ترویج اندیشه تحقیق در جامعه دانش محور در سطوح محلی و ملی.

 • کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی
  راه اندازی کارگاههای آموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی در سطوح محلی و ملی.

 • نشست های علمی
  نشست های علمی ماهانه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت شناسائی و رفع نیازهای آنان پیرامون حل مشکلات پایان نامه‏های آنان با محوریت مدیریت دانش.

 • فرصت های مطالعاتی
  فراهم کردن فرصت های مطالعاتی و اعزام اساتید و دانشجویان جوان به خارج از کشور به منظور تبادل ایده ها و کسب نوآوری های علمی در حیطه های مختلف علم اطلاعات و دانش شناسی.