معرفی قطب علمی مدیریت دانش

قطب علمی مدیریت دانش دارای 9 نفر عضو هسته است که اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا در اینجا آمده است. حضور این متخصصان فرهیختۀ برخاسته از حیطه علم اطلاعات و دانش شناسی در هسته قطب علمی مدیریت دانش نشان از کشوری بودن قطب علمی مدیریت دانش دارد. لذا قطب علمی مدیریت دانش خدمات علمی- پژوهشی خود را نه تنها در سطح استان خوزستان که درکل کشور ارائه می نماید.