کتابهای ترجمه شده در دست اجرا
کتابهای ترجمه شده در دست اجرا                                                                                           
                                                                                             

ردیف

عنوان کتاب

مترجم یا مترحمان

سال ترجمه

انتشارات

تصویر جلد کتاب

1

مدیریت دانش شخصی: دیدگاههای فردی، سازمانی و اجتماعی

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

1394