تماس با ما

اهواز: دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، قطب علمی مدیریت دانش

 

تلفن :

061-33330010-20

داخلی:

4676

فکس دانشکده:

061-33333911

پست الکترونیکی قطب:

kmec@scu.ac.ir

وب سایت قطب:  

http://chamran.sain.ir/web/kmec

وب سایت دانشگاه:

www.scu.ac.ir