پایان نامه های کارشناسی ارشد (خاتمه یافته)

پایان نامه های کارشناسی ارشد (خاتمه یافته)


ردیف

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تصویر

1

بهمن ماه 1392

سیده مریم حسینی

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و هوش فرهنگی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان

دکتر فریده عصاره

دکتر زاهد بیگدلی و ذکرالله مروتی

 

2

 

بتول رضایی

 

بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان برق منطقه ای اهواز به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده­سازی ساز و کارهای عملی اشتراک دانش در این سازمان

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دکتر غلامرضا حیدری

 

3

1393

فاطمه کاتبی

تحلیل هم رخدادی وا›گان حوزه مدیریت دانش در پایگاه وب آوسانس طی ساله های 1993 لغایت 2012 به منظور دیداری سازی وا›گان تشکیل دهنده­ی زیر ساخت این حوزه

دکتر فریده عصاره

عبدالحسین فرج پهلو

 

4

 

افتخار مومنی

بررسی رابطه ی جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی اهواز به منظور ارائه پیشنهادهایی جهت کاهش فرسودگی شغلی و بهبود رضایت شغلی کتابداران

دکتر زاهد بیگدلی

دکتر فریده عصاره


5

 

جمال نیک مهر

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر فریده عصاره

عبدالحسین فرج پهلو

 

6

1394

نرگس شاه کرمی

ترسیم شبکه­ی اجتماعی هم­نویسندگی به منظور مقایسه­ی بهره­وری پژوهشی پژوهشگران حوزه­ی مدیریت دانش با توجه به راهبردهای مختلف هم­نویسندگی در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2000 تا 2014

دکتر فریده عصاره

عبدالحسین فرج پهلو