طرح­های تحقیقاتی خاتمه یافته

 

طرح­های تحقیقاتی خاتمه یافته

 

ردیف

عنوان طرح­های تحقیقاتی

1

بررسی وضعیت کتابخانه های پژوهشی / تخصصی و دانشگاهی شهی یزد در به کارگیری مدیریت دانش و نوآوری به منظور بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل آرمانی تحلیل پوششی داده. مجری دکتر سعید رضایی شریف آبادی

2

بررسی مقایسه ای وضعیت مدیریت دانش بر پایه مدل جاشپارا در کتابخانه های دانشگاهی شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجری دکتر فریده عصاره