طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

 

 

                                طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

 

 

ردیف

مجری یا مجریان طرح

همکار یا همکاران طرح

عنوان طرح

تاریخ شروع

1

پروفسور عبدالحسین فرج پهلو

سمیرا سلیمانپور و حسین دهداری راد

بررسی وضعیت زیر ساخت های اشتراک دانش  در دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اهداف  قطب علمی مدیریت دانش

 

1394