فهرست مقالات داخلی


فهرست مقالات داخلی با محوریت مدیریت دانش از سال 1391-1395

 

ردیف

نام نویسنده (ها)

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ و مشخصات مقاله

1

احمدی، حمید؛ کوکبی، مرتضی

همایندی واژگان : مطالعه­ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطّلاعات و مدیریت دانش بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی

فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطّلاعات ایران

1394

30(3)

2

کوکبی، مرتضی؛ کوهی رستمی، منصور

امنیت اطلاعات سامانه­های تحت وب نهاد کتابخانه­های عمومی کشور

تحقیقات اطّلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی

1394

21(1)

3

بیگدلی، زاهد

تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش های اشاعه نوآوری

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

1394

4

مجاور، آیدا؛ کوکبی، مرتضی

شناسایی عوامل مؤثّر بر رفتار مدیریت اطّلاعات الکترونیکی شخصی. در نصرت ریاحی­نیا و یزدان منصوریان، تعامل انسان و اطّلاعات

مجموعه مقالات اوّلّین همایش ملّی تعامل انسان و اطّلاعات، 7 آبان

1394

5

کوکبی، مرتضی؛ عظیمی، محمّدحسن؛ قنبری مهرنیّت، خدیجه

جایگاه تفکر انتقادی در برخی از کتاب­های داستانی کودکان و نوجوانان

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

1394

26(1)

6

صالحی، هاجر؛نظری، فریبا؛ و عصاره، فریده

بررسی میزان هم تالیفی نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بین سالهای 1381 تا 1390

مجله نامه آموزش عالی

1394

سال هشتم، شماره 29، بهار

7

عصاره، فریده؛ بیگدلی، زاهد؛ منصوری، علی

تحلیل پیوند علم و فناری با مطالعه استنادی پروانه های ثبت اختراع ایرانی در طول سالهای 2009-2013

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

1394

8

شیرشاهی، سعید؛ فریده عصاره،فریده؛ لونی، ناهید؛ و حیدری، غلامرضا

ترسیم نقشه علم نگاری تولیدات علمی حوزه ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم

دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت

1393

شماره 40، زمستان

9

عصاره، فریده، صراطی، منصوره، خادمی، روح الله

بررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس: 2012-2000

مدیریت سلامت

1393

56، 17

10

عصاره، فریده؛ یزدانفر، شیوا؛ قاسمی، افشین

استفاده از رویکرد سرمایه های فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار در کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فصلنامه کتابخانه و کتابداری

1393

سال بیستم، شماره 78، پاییز

11

باجی ،فاطمه و عصاره، فریده

ساختار شبکه هم نویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

 

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)

1393

سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان

12

فدایی‏، غلامرضا؛ سالمی‏، نجمه ؛ عصاره، فریده

به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی در ارزیابی های کتاب سنجی

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)

1393

سال هفتم، شماره 25 ، تابستان

13

عصاره ، فریده و بابائی، کبری

شبکه هم نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی

فصلنامه مطالعات دانش شناسی،

1393

شماره 1، زمستان

14

عصاره، فریده؛ اسدنیا، ابولفضل؛ و جلیل پور، پیمان

تدوین برنامه راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی،

1393

شماره 2، تابستان

15

عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ و سیامکی، صبا

 

پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران: تحلیل محتوای نشریه

علم سنجی کاسپین

1393

شماره 2، پاییز و زمستان

16

منصوری، علی؛ عصاره، فریده

بررسی ارزش منابع دانش بر اساس عامل اهمیت (« نگاه به آینده » و « نگاه به گذشته ») : مطالعه موردی پروانه های اختراع،

پردازش و مدیریت اطلاعات

1393

دوره 29 شماره3

17

کیانی، محمد رضا؛ دیانی، محمد حسین؛ فتاحی، رحمت الله.

رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

1392

جلد 16 (1)

18

بررسی کارآمدی کلیدواژه¬ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی کارآمدی کلیدواژه¬ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال

1392

3 (1)

19

عصاره، فریده و صباغی­نژاد، زیور

سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی بر اساس شاخص فی (Ф )

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

1394

سال بیست و دو، شماره  1، بهار و تابستان

20

صالحی، هاجر؛نظری، فریبا؛ و عصاره، فریده

بررسی میزان هم تالیفی نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بین سالهای 1381 تا 1390

مجله نامه آموزش عالی

1394

سال هشتم، شماره 29، بهار

21

شیرشاهی، سعید؛ فریده عصاره،فریده؛ لونی، ناهید؛ و حیدری، غلامرضا

ترسیم نقشه علم نگاری تولیدات علمی حوزه ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم

دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت

1393

شماره 40، زمستان

22

عصاره، فریده، صراطی، منصوره، خادمی، روح الله

بررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس: 2012-2000

مدیریت سلامت

1393

56، 17

 

 

23

عصاره، فریده؛ یزدانفر، شیوا؛ قاسمی، افشین

استفاده از رویکرد سرمایه های فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار در کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فصلنامه کتابخانه و کتابداری

1393

سال بیستم، شماره 78، پاییز

24

باجی ،فاطمه و عصاره، فریده

ساختار شبکه هم نویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

 

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)

1393

سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان

25

فدایی‏، غلامرضا؛ سالمی‏، نجمه ؛ عصاره، فریده

به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه های اجتماعی در ارزیابی های کتاب سنجی

 

 

 

 

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)

1393

سال هفتم، شماره 25 ، تابستان

26

عصاره ، فریده و بابائی، کبری

شبکه هم نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی

فصلنامه مطالعات دانش شناسی،

1393

شماره 1، زمستان

27

  عصاره، فریده؛ اسدنیا، ابولفضل؛ و جلیل پور، پیمان

تدوین برنامه راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل    SWOT

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی،

1393

شماره 2، تابستان

28

عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ و سیامکی، صبا

 

پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران: تحلیل محتوانشریه

علم سنجی کاسپین

1393

دوره 29 شماره3

29

منصوری، علی؛ عصاره، فریده

بررسی ارزش منابع دانش بر اساس عامل اهمیت (« نگاه به آینده » و « نگاه به گذشته ») : مطالعه موردی پروانه های اختراع،

پردازش و مدیریت اطلاعات

1393

شماره 54

 

 

30

صالحی، هاجر؛ نظری، فریبا ؛ و عصاره، فریده

همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی،

رهیافت

1392

زیر چاپ، زمستان

31

جوکار، طاهره؛ عصاره، فریده

جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال های 2007-2011 بر اساس مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت

فصلنامه مدیریت پردازش اطلاعات

1392

سال پنجم شماره 11 (بهار و تابستان)

32

حیدری، غلامرضا؛ عصاره، فریده؛ حری، عباس؛ پاک سرشت، محمد جعفر

بنیان های تاریخی، فلسفی و جامعه شناختی پیدایش و گسترش علم سنجی 2011

مطالعات علم اطلاعات و کتابداری

1392

شماره 64، زمستان

33

دکتر علی منصوری، دکتر فریده عصاره

تاثیر وقفه زمانی بر جریان دانش: مطالعه موردی: پروانه های ثبت اختراع

فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

1393

شماره 62، تابستان

34

عصاره، فریده ؛ منصوری، علی ؛ و بیگدلی، زاهد

جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزه برق والکترونیک

فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

1392

24  (3)

35

سهیلی‏، فرامرز عصاره، فریده

مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه های علمی و اجتماعی،

 

 

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

1392

دوره 29 شماره 2.

36

سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده

بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات،

پردازش و مدیریت اطلاعات،

1392

سال پنجم شماره 12 (پائیز و زمستان )

37

سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ خادمی، روح الله

ساختار علم زیست شناسی ایران طی سالهای 1990-2008: تحلیلی هم استنادی

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

1392

دوره61،

شماره  اول(بهار)

38

سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین

بررسی تأثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات،

کتابداری و اطلاع رسانی،

 

دوره 19، شماره 1(بهار):

39

عباسپور، جواد؛ نقشینه، نادر؛ فدایی، محمد رضا؛ عصاره، فریده

بررسی قابلیت به­کارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخص­های ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی

فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی

1392

40

سهیلی، فرامرز؛ فریده، عصاره

جستاری بر ساختار شبکه های هم نویسندگی

کتاب کلیات ماه

سال 16، شماره 3

41

سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین

تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات

پردازش مدیریت اطلاعات

سال 29، شماره 1

42

طاهریان، آمنه السادات؛ عصاره، فریده

بررسی تحلیلی و ترسین نقشه علوی حوزه هوش مصنوعی در سالهای 1988-2008 در وب گاه علوم

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

سال 17-1، 4

43

فرج پهلو عبدالحسین ،; عصاره; ،فریده؛ و حمیدی، علی

از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی

سال 2 شماره 1 بهار و تابستان

44

عصاره‏، فریده ‎‎ ؛ سهیلی، فرامرز؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ و معرف زاده، عبدالحمید

بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات

پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی

2 (2)

45

عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ ابراهیمی، سعیده

همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت بر مزیت تجمعی استنادات

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات،

شماره 9(بهار و تابستان)

46

کوکبی، مرتضی؛ عصاره، فریده؛ عظیمی، محمد حسن؛ هاشمی، ماجد

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت های نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

شماره 10 (پاییز و زمستان)

47

مکی زاده،‏ فاطمه؛  فرجپهلو،عبدالحسین؛ عصاره، فریده و شهنی، منیجه

شناسایی عوامل تأثیر گذار برپایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: یک مطالعه گراندد تئوری

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

سال چهل و ششم، شماره 59

48

منصوری،فهیمه ؛عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا

تولیدات علمی پژوهشگران زمین شناسی در پایگاه وب آوساینس بر اسا قوانین لوتکا و برادفورد

دانش شناسی‏

17

49

میرجلیلی، سیدحسین و عصاره، فریده

مطالعه ی علم سنجی و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری مقالات 20 نشریه ی برتر حوزه ی ژنتیک و 2000 وراثت در سال های 2008

مدیریت اطلاعات سلامت

9 (1)

50

حمدی پور، افشین؛ عصاره، فریده

مطالعه‌ی علم‌سنجی برون‌دادهای علمی نویسندگان تأثیرگذار در حوزه‌ی بیماری Multiple Sclerosis و دیداری‌سازی ساختار علمی این حوزه در سال‌های 2008-1999

مدیریت اطلاعات سلامت

8 (5)