همکاران داخلی و خارجی

 

همکاران داخلی (خارج از گروه)

همکاران خارجی

دکتر غلامرضا فدایی دانشگاه تهران

McCain, K.W. Drexel University, Philadelphia, USA

دکتر منیجه شهنی ییلاق گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران

Wilson, Concepcion S. NSWU, Australia

دکترمحمد رضا قانع مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز

Gupta, India

دکتر چشمه سهرابی دانشگاه رازی کرمانشاه

Dehavan, India

دکتر فیروزه زارع فراشبندی دانشگاه اصفهان

 

دکتر سعید رضایی شریف آبادی دانشگاه الزهراء

 

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی دانشگاه شاهد

 

دکتر امیررضا اصنافی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علی منصوری دانشگاه اصفهان

 

دکتر نادر نقشینه دانشگاه تهران

 

دکتر فرامرز سهیلی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 

دکتر لیلا مکتبی فرد دانشگاه خوارزمی

 

دکتر سعیده ابراهیمی دانشگاه شیراز

 

دکتر مژده سلاجقه دانشگاه کرمان

 

دکتر محسن حاجی زین العابدینی پژوهشگاه جهاد کشاورزی تهران

 

دکتر عباس پور دانشگاه تهران

 

دکتر ملیحه نیک کار دانشگاه پیام نور شیراز

 

دکتر علی حمیدی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

دکتر امین زارع دانشگاه رازی کرمانشاه

 

آقای صالح رحیمی دانشگاه رازی کرمانشاه