نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط قطب مدیریت دانش

کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط قطب مدیریت دانش


کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط قطب مدیریت دانش

کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط  قطب مدیریت دانش

 

از تاریخ 29/9/ 91  تا  94/10/19

 

 

 

ردیف

نام کارگاه آموزشی

خاص

تاریخ برگزاری

نام مدرس

1

عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول از منظر سنجش علم در  Microsoft Academic search

اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد دزفول

91/9/29

دکتر فریده عصاره

2

 

برگزاری کارگاه آموزشی Basic Endnote

برای دانشجوبان تحصیلات تکمیلی  دانشکده  مهندسی علوم آب

92/8/27

قطب علمی بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

و قطب علمی مدیریت دانش

3

برگزاری کارگاه آموزشی Basic Endnote

برای دانشجوبان تحصیلات تکمیلی  دانشکده  مهندسی علوم آب

92/9/4

قطب علمی بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

و قطب علمی مدیریت دانش

4

برگزاری کارگاه نوشتن مقالات علمی در آی اس آی و آ اس سی

برای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور فارس. 22 شهریور 139

 

93/6/22

دکتر زهیر حیاتی

5

کارگاه    Endnote

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی علوم آب

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی بهره برداری شبکه های آب دانشگاه شهید چمران

93/7/15

آتوسا کوچک

6

کارگاه  Endnote

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی علوم آب

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی بهره برداری شبکه های آب دانشگاه شهید چمران

93/7/22

آتوسا کوچک

7

کارگاه علم سنجی (1)

اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران

94/8/13

دکتر فریده عصاره

8

کارگاه زیرساخت­های مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران

هیأت علمی دانشگاه شهید

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی آموزش مداوم دانشگاه شهید چمران

94/8/25

بمناسبت هفته پژوهش

دکتر یدالله مهرعلیزاده

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دکتر فریده عصاره

9

کارگاه علم سنجی (2)

اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

94/8/19

دکتر فریده عصاره

10

کارگاه علم سنجی

کتابداران دانشگاه شهید چمران

94/9/4

دکتر فریده عصاره

 

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی

جهت اعضاء هیأت علمی

94/10/12

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی

جهت اعضاء هیأت علمی

94/10/19

دکتر عبدالحسین فرج پهلو